نوع تازه ای ژنراتور دیجیتال

نویسنده

چکیده

در پالس ژنراتور مورد بحث این مقاله که نوسانات تولید شده در نتیجه حرکت ارقام صفر و یک منطقی در مسیر معینی انجام می شود ، چون طول مسیر برای یک فرکانس معین ثابت بوده و نیز بعلت انتخاب المانهای مصرف شده خاص که تاثیر عوامل خارجی نظیر تغییر درجه حرارت و فشار غیره روی آنها ناچیز است ، فرکانس پالس های تولید شده پایدارتر می باشد و از طرف دیگر چون نشان دهنده این مولد بسیار سریع انتخاب شده است بنابراین اشتباهی هم که از این بابت ممکن است پیش آید ناچیز می باشد .