دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 1149، تابستان 1379 (68) 
1. آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی

پرویز جبه دار مارالانی؛ ساسان بختیاری


8. پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق

سیامک سراج زاده؛ علی کریمی طاهری؛ منصور نجاتی؛ جهاندار ایزدی؛ مهرداد فتاحی