دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 1149، شهریور 1379 (68) 
آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی

پرویز جبه دار مارالانی؛ ساسان بختیاری


پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق

سیامک سراج زاده؛ علی کریمی طاهری؛ منصور نجاتی؛ جهاندار ایزدی؛ مهرداد فتاحی