دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 966، خرداد 1379 (67)