دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 966، بهار 1379 (67) 
1. طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا

مهدی قاسمی نراقی؛ پرویز جبه دار مارالائی؛ علی محمدزاده عیدگاهی