حل تحلیلی مسائل الاستیسیته دو بعدی در یک محیط همبند چندگانه با استفاده از توابع مختلط و الگوریتم Self Consistent

نویسندگان

چکیده

برقراری معادلات تعادل تنشها و معادلات سازگاری در یک محیط الاستیسیته دو بعدی با صرفنظر کردن از نیروهای حجمی منجر به حل معادله بی هارمونیک در کل محیط می شود u تابع تنش ایری است که از مشتقات آن می توان میدانهای تنش ، کرنش و جابجائی را بدست اورد. محاسبه تابع u در حوزه توابع حقیقی برای یک محیط با مرز و شرایط مرزی دلخواه کاری دشوار است ولی در حوزه توابع مختلط می توان جواب عمومی معادله را برحسب توابع مختلط تحلیلی محاسبه کرد این توابع را در محیط الاستیسیته باید طوری بدست آورد که شرایط اولیه مسئله روی مرزهای محیط مورد نظر برقرار شود.
در این مقاله حل یک محیط همبند چندگانه شامل صفحه ای بی نهایت همراه با سوراخهای دایره ای از طریق بکاربردن توابع مختلط بررسی شده است با توجه به اینکه راههائی که تاکنون برای حل مسئله در چنین محیطی ارائه شده است بر اساس روشهای عددی از جمله روشهای المانهای محدود و تفاضلات محدود استوار می باشند سعی شده است روشی مبتنی بر فرمولهای تحلیلی جهت حل این مسئله ارائه گردد برای انجام این کار الگوی Self Consistent در محیطهای الاستیسیته مورد استفاده قرار گرفته است در انتها با استفاده از این روش چند محیط الاستیسیته مختلف بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها