دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 1150، زمستان 1379 (70) 
4. بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه

علی اصغر میرقاسمی؛ سید رضا موسوی نیک؛ احمدرضا محبوبی اردکانی