مطالعه تئوری وتجربی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیولوژیکی رودخانه زاینده رود پس از تصفیه خانه جنوب اصفهان

نویسندگان

چکیده

در این طرح پژوهشی وضعیت زیست محیطی رودخانه زاینده رود بصورت تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور یک مدل ریاضی دینامیک و پویا با قابلیت منظور نمودن بیش از یک منبع آلاینده برای محاسبه غلظت DO , BOD و درجه حرارت رودخانه در نقاط مختلف آن ارائه شده است. همچنین در چهار فصل سال 1377 اقدام به نمونه برداری از نقاط مختلف رودخانه فی مابین تصفیه خانه جنوب اصفهان و تالاب گوخونی به مسافت 120 کیلومتر و اندازه گیری درجه حرارت ،BOD و DO نمونه های آب رودخانه گردید وبا مدل ریاضی مقایسه گردید که نتایج حاصله گویای قابلیت بالای شبیه سازی رایانه ای می باشد. از مدل ریاضی تدوین شده در این طرح میتوان وضعیت زیست محیطی رودخانه زاینده رود را در آینده باعنایت به توسعه صنعتی استان و کاهش بارندگی سالیانه پیش بینی نمود که مسئولین استان قادر خواهند بود با استفاده از نتایج تئوری بدست آمده در خصوص ایجاد توسعه پایدار تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها