مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی

نویسنده

چکیده

در این مقاله اثر آبشکنها بر فرایندهای هیدرودینامیک در منطقه کرانه ای ساحل با استفاده از مدلهای فیزیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشات مربوطه درحوضچه امواج و روی یک مدل با بستر ثابت انجام گردیده است. امواج منظم و نامنظم در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفته اند. جریانات دریایی ناشی از امواج به کمک سرعت سنجهای الکترومغناطیسی دو جهته اندازه گیری شده اند و ارتفاع امواج توسط سطح سنجهای خازنی ثبت گردیده اند. در مجموع 12 آزمایش روی ساحل مستقیم(بدون حضور آبشکنها) و ساحلی که یک آبشکن منفرد در آن احداث شده بود انجام گردید. الگوهای امواج و جریانات ناشی از امواج و اثر یک آبشکن منفرد در تغییر این الگوها در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه نشان دادن اهمیت فرآیند اندرکنش موج – جریان در تغییر و اصلاح الگوهای امواج و جریانات ناشی از امواج میباشد. نتایج حاصل از این آزمایشات میتوانند در واسنجی و تصدیق مدلهای ریاضی دو و سه بعدی هیدرودینامیک منطقه کرانه ای سواحل مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها