بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه

نویسندگان

چکیده

با استفاده از روش المانهای مجزا(DEM) ،مدلی برای شبیه سازی شکسته شدن ذرات دو بعدی تیزگوشه ارائه شده است. در این مدل،شکل ذرات حاصل از شکست از ابتدا معلوم فرض شده و هر ذره یکپارچه با چند ذره کوچکتر به هم پیوسته جایگزین میشود.در صورت گسیخته شدن پیوند بین این ذرات، شکست رخ میدهد. با به کارگیری این مدل، آزمایش دو محوری در دو حالت شبیه سازی شده است،در یک حالت شکست ذرات غیرممکن و در حالت دیگر شکست ممکن می باشد. مقایسه نتایج شبیه سازیها در این دو حالت، امکان بررسی تأثیر شکستن ذرات بر زاویه اصطکاک داخلی و تغییر شکل پذیری مصالح دانه ای را فراهم میکند. نتایج شبیه سازیهای انجام شده با مشاهدات حاصل از آزمایشهای تجربی تشابه دارد.

کلیدواژه‌ها