پیش بینی کیفیت رواناب شهری: بررسی روشها وارائه مدل منتخب

نویسندگان

چکیده

مدلسازی، ابزار مهم و مؤثری برای مدیریت کیفیت رواناب شهری میباشد. مدلهای کیفیت رواناب شهری را میتوان برای اهداف مختلفی از قبیل پیش بینی کیفیت، ارزیابی میزان اثرات گزینه های مختلف کنترل کننده آلودگی واعمال بهترین شیوه های مدیریتی بکار برد. اهداف این تحقیق اولاً مطالعه روشها و مدلهای پیش بینی کیفیت رواناب شهری ثانیاً بررسی قابلیت استفاده از این مدلها در شهرهای ایران و در نهایت ارائه مدل منتخب می باشند.
روشهای مدلسازی کیفیت رواناب شهری را فرمولهای ساده ریاضی تا مدلهای جامع کیفیت-کمیت رایانه ای تشکیل میدهند که شامل روش غلظت ثابت یا بارگذاری واحد، روش آماری،معادلات رگرسیون،منحنی های سنجش،معادلات تشکیل و شستشوی آلاینده ها و مدل های جامع رایانه ای می باشند. از بررسی روشهای مختلف نتیجه گیری میشود که برای مدلسازی کیفیت رواناب شهری در ایران، منطقی تر آن است که بخاطر نبودن داده ها، در ابتدا از ساده ترین مدل استفاده شود و به مرور زمان با تکمیل داده ها ونیز با کسب تجربیات لازم نسبت به انتخاب مدلهای پیچیده تر همچون مدلهای جامع رایانه ای اقدام شود. در این تحقیق به عنوان یک مطالعه موردی، کاربرد روشهای مورد بحث در حوضه سی و سه پل اصفهان بررسی و مدل مناسب برای پیش بینی کیفیت رواناب آن ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها