اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق بمنظور تعیین راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم آزمایشهای متعددی با یک دستگاه میکسر- ستلر( مخلوط کننده-ته نشین کننده) مجهز ده مرحله ای انجام شد. با توجه به نتایج حاصله از آزمایشها،میتوان گفت که بطور کلی افزایش دور همزن در دبی حجمی ثابت فازها،باعث افزایش راندمان جداسازی خواهد شد. علاوه بر این ،مشاهده میشود که با افزایش دور همزن ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در ابتدا افزایش وبعد از رسیدن به یک دور خاص، کاهش می یابند. همچنین افزایش دبی حجمی فاز پراکنده(فاز سبک یا فازRaffinate) در یک دور ثابت ودر دبی حجمی ثابت فاز پیوسته، باعث کاهش راندمان جداسازی وافزایش ضرایب کلی حجمی انتقال جرم خواهد شد. از طرف دیگر ، افزایش دبی حجمی فاز پیوسته(فاز سنگینExtract) در یک دور ثابت و در دبی حجمی ثابت فاز پراکنده ، باعث افزایش راندمان جداسازی و افزایش ضرایب کلی حجمی انتقال جرم خواهد شد. همچنین مقاومت در برابر انتقال جرم در هر دو فاز قابل توجه بوده و عملاً نمیتوان از مقاومت هیچیک از فازها صرفنظر نمود. علاوه بر این ، راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم هر مرحله با توجه به نتایج بدست آمده به ماندگی نیز بستگی دارد . نتیجه کلی و مهم بدست آمده دیگر آن است که ضرایب کلی حجمی انتقال جرم مربوط به هر مرحله در مقایسه با مراحل دیگر تفاوت چندانی ندارد و از اینرو میتوان یک ضریب کلی حجمی انتقال جرم متوسط برای تمام مراحل تعریف کرد و میتوان از این ضریب کلی حجمی متوسط در محاسبات و طراحی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها