روشهای تست تخریب کاویتاسیون

نویسندگان

چکیده

تخریب ناشی از کاویتاسیون در کشورهای زیادی و با روشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی روشهای تستی که نسبت به سایر روشها از دایره کاربرد وسیعتری برخوردارند پرداخته شده و مزایا و معایب هر کدام از آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن تفسیر نتایج حاصل از این آزمایشها ارائه شده است. عوامل بروز اختلاف بین نتایج تستها با موارد عملی معرفی شده اند که تلاش برای رفع این عوامل زمینه ای برای توسعه های آینده این تستها محسوب می شود . نتایج مطالعات انجام شده ، جهت تست کاویتاسیون در پمپ های سانتریفوژ اعمال گردید. همچنین مدار تست طراحی و ساخت آن دردست اتمام است.

کلیدواژه‌ها