افزایش ضریب انتقال حرارت در چگالش بخار داخل لوله های مجهز به سیم پیچ

نویسنده

چکیده

در این تحقیق مسأله چگالش فرئون 22 داخل لوله های افقی که در داخل آنها سیم پیچ نصب شده است به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته و اثرات ناشی از افزایش انتقال حرارت بررسی می شود. دستگاهی که در این بررسی مورد استفاده قرار می گیرد ، در واقع یک سیستم کامل تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد لزوم است. کندانسور این سیستم شامل چهار مبدل حرارتی از نوع لوله های هم محور می باشد که به صورت سری به هم وصل شده اند و واحد آزمایش نامیده می شوند. هر واحد آزمایش یک مبدل حرارتی با جریان مخالف می باشد که در لوله داخلی آن فرئون 22 چگالیده می شود مادامیکه حرارت خود را به آب خنک کن جاری در پوسته می دهد. داده های تجربی برای لوله های مجهز به سیم پیچهایی به ضخامت های مختلف و یک گام مشخص و همچنین سیم پیچهایی با گامهای مختلف و یک ضخامت مشخص جمع آوری می گردد. آنالیز و بررسی نتایج بدست آمده نشان می دهد که نصب سیم پیچ در داخل لوله های افقی ( که کاملاً به جداره داخلی لوله می چسبد ) باعث افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی تا 100% بیشتر از ضرایب انتقال حرارت مربوط به لوله صاف (بدون سیم پیچ ) می شود. بر اساس داده های تجربی جمع آوری شده در این تحقیق ، یک رابطه کلی برای محاسبه ضریب انتقال حرارت در چگالش بخار در داخل لوله های مجهز به سیم پیچ بدست آورده می شود.

کلیدواژه‌ها