تعیین محل هیپوکمپوس در تصاویر MRI مغز انسان با استفاده از یک سیستم خبره

نویسندگان

چکیده

هیپوکمپوس قسمتی از ماده خاکستری و یکی از ساختارهای طبیعی مغز انسان است. برای منظورهای تحقیقاتی ، تشخیصی و درمانی ، تخمین حتی الامکان دقیقی از حجم این ساختار مورد نیاز است. این کار معمولاً از طریق بررسی تصاویر MRI انجام میشود. تخمین حجم هیپوکمپوس می تواند در سه مرحله به انجام رسد: 1) تعیین محل تقریبی، 2) تشخیص مرزهای دقیق، 3) محاسبات مربوط به تخمین حجم هیپوکمپوس. این مقاله روشی اتوماتیک (خودکار ) برای تعیین محل هیپوکمپوس ارائه می دهد.
روش پیشنهادی ترکیبی از یک نوع بینایی مبتنی بر جستجو برای استخراج اطلاعات تصویر ، و یک سیستم خبره برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده ، می باشد. برای طراحی خبره مورد نیاز ، از یک پوسته سیستم خبره به نام VP – EXPERT، استفاده شده است. تحلیل اطلاعات از طریق قواعدی انجام می شود که برخی مبتنی بر دانش آناتومی و برخی مبتنی بر خاصیت تقارن شکل گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه تا حد زیادی می توان به این روش برای تعیین محل با بازشناخت اشیاء در تصاویر پیچیده پزشکی امید داشت . با این روش در 128 تصویر از 6 بیمار ، تمام لایه های بدون هیپوکمپوس شناسای شده است، ضمن آنکه در 3/58 & از لایه های دارای هیپوکمپوس محل این ساختار به نحو خوبی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها