رابطه ای برای در نظر گرفتن اثر آرماتور جانبی در مقاومت پیوستگی بین آرماتور و بتن ( بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا)

نویسنده

چکیده

در این تحقیق اثرآرماتور جانبی (خاموت9 در ظرفیت پیوستگی وصله های تعبیه شده در تیرهای بتن آرمه مطالعه می شود. کلیه وصله ها اعم از محصور شده وغیر محصور در آرماتور جانبی مورد توجه قرار گرفته و معادله ای برای تعیین ظرفیت پیوستگی آنها ارائه می گردد. این معادله برای تیرهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا قابل استفاده خواهد بود. برای تعداد 138 نتیجه آزمایشگاهی موجود در مورد بتن با مقاومت معمولی ، میانگین نسبت ظرفیت پیوستگی آزمایشگاهی به محاسباتی برابر 1،004 با انحراف معیار 0،101 می باشد. این اعداد نشان می دهند که معادله ارائه شده به مراتب دقیق تر از سایر معادلات پیشنهادی و ظوابط آیین نامه های مختلف، ظرفیت پیوستگی در وصله ها را محاسبه می کند. مقایسه مقادیر محاسباتی با نتایج آزمایش های مربوط به بتن با مقاومت بالا(HSC) نشان می دهد که این معادله به خوبی برای پیش بینی ظرفیت پیوستگی بین آرماتور با مقاومت بالا نیز قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها