تحلیل دینامیکی گشتاور وارد بر صفحه کج در یک پمپ پیستون محوری کج صفحه با جابجایی متغیر

نویسندگان

چکیده

امروزه سیستم های انتقال قدرت هیدرواستاتیک درخودروها به ویژه خودروهای سنگین راهسازی و کشاورزی ، کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند. به منظور بهینه سازی طراحی و افزایش کارایی این سیستمها ، تحقیقات فراوانی به انجام می رسد. مهمترین بخش این تحقیقات ، مربوط به عملکرد و کنترل پمپهای هیدرولیک بکار رفته در این سیستم هاست که معمولاً از نوع پمپهای پیستون محوری کج – صفحه است.
بعنوان بخشی از مطالعه روشهای کنترل یک پمپ هیدرولیک پیستونی جابجایی متغیر ، لازم است که معادلات دینامیکی حاکم بر سیستم استخراج ودر صورت امکان ، خطی سازی شوند. گشتاوری که در اثر عمل پمپاژ پیستونها بر روی صفحه کج پمپ اعمال می شود. مهمترین جمله در معادله حرکت صفحه کج است. این گشتاور نتیجه رابطه ای غیر خطی و گسسته موضعی است. این رابطه، تابعی است از مشخصات هندسی پمپ و شرایط عملکرد سیستم معادلات ریاضی توصیف کننده گشتاور صفحه کج از ملاحظات هیدرولیکی و مکانیکی ارائه شده در این مقاله و سایر مقالات مربوطه ، برگرفته شده است. مدل برای یک حالت عمومی بدست آمده است. این مدل ریاضی می تواند برای رده متداولی از انواع پمپ های پیستونی محوری ، خطی شود و پارامترهای خطی معادله حرکت صفحه کج را بدست دهد. بعلاوه ، اطلاعات مربوط به یک پمپ مخصوص برای ارزیابی و مقایسه پارامترهای مختلف مدل ، مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان ، مدل خطی ارائه شده با مدل ارائه شده توسط Johansonو Manring در سال 1994 [6] مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها