تخمین نظری منحنی R در فلزات بر اساس آزمایشات ساده مکانیکی و مقایسه نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

هدف از مقاله حاضر یافتن روشی برای تخمین نظری منحنی Rاست. در این مقاله ابتدا یک بررسی کیفی روی منحنی های R نظری انجام گرفت و ملاحظه شد که این منحنی ها تا حد زیادی خصوصیات تجربی منحنی R را از خود بروز می دهند . سپس بررسی کمی در یک مطالعه موردی روی مثال خاص آلیاژ آلومینیم AA7075 – T6 انجام گرقت. این بررسی از دو جنبه صورت پذیرقت. ابتدا ، پیش بینی مقدار مطلق افزایش نرخ آزاد سازی انرژی کرنشی لازم برای رشد پایدار ترک به اندازه توسط منحنی R نظری با پیش بینی منحنی R تجربی مقایسه شد. معلوم شد که مقدار خطا در محدوده قابل قبولی ( کمتر از 20 درصد یا حتی در مورد منحنی کمتراز 15 درصد) قرار داشته و برای بعضی از مقادیر تنش اعمالی منحنی های نظری و تجربی تقریباً منطبق شدند. سپس پیش بینی نقاط ناپایداری توسط روش نظری با پیش بینی حاصل از منحنی R تجربی مقایسه گردید. تفاوت منحنی های نظری و تجربی در اینجا نیز زیاد نبوده و شکل اساسی و نحوه رفتار منحنی ها کاملاً مشابه بود. نتیجه گرفته شده که در این روش تا حد زیادی با نتایج تجربی مطابقت داشته و لذا از عهده حل مسائلی عملی بر خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها