بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه

نویسنده

چکیده

وجود درصد قابل توجه ای از مس با عیار نسبی 16/0 درصد مس در باطله کارخانه مس سرچشمه ، مطالعات منسجمی را بر روی وضعیت بار ورودی ، مراحل مختلف تولید و نیز باطله کارخانه طلب می کند تا عواملی که باعث تلفات مس در باطله می شوند مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند. مطالعات آماری انجام شده در سالهای گذشته نشان می دهد که نوسانات بار اولیه از لحاظ عیار ، وضعیت کانی شناسی ، نسبت کانیهای مختلف و درصد مس اکسیدی می تواند یکی از دلایل کاهش بازیابی مس در کارخانه و افزایش عیار مس در باطله باشد. نمونه برداری منظم از گلوگاهها و نقاط حساس کارخانه و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل شده نیز نشلن می دهد که بهینه نبودن بعضی از عوامل مؤثر در مدار و کارآئی پایین بعضی از دستگاهها نیز مبین افت بازیابی و تلفات مس در باطله است. از آنجا که هدف این تحقیق مطالعه و برسی بازیابی مس از باطله کارخانه می باشد لذا ، از باطله کارخانه نمونه برداری انجام گرفته است. پس از تهیه نمونه ترکیبی ، مطالعات مقدماتی مانند دانه بندی حاضر نحوه بازیافت مس به روش فلوتاسیون مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه کنسانتره ای در مرحله بر عیارسازی اولیه با عیار 35/2 درصد مس و بازیابی 8/55 درصد مس حاصل گردید که می تواند امکان افزایش بازیابی کلی کارخانه را به میزان تقریبی 6 درصد فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها