کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به شبیه سازی کامپیوتری و بهینه سازی خط مونتاژ کارگاه موتورهای سه فاز صنعتی سنگین در بزرگترین واحد صنعتی تولید کننده موتورهای الکتریکی در ایران پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا سیستم مورد نظر اولاً برای شناخت ومستندسازی جریان مواد،فرآیند عملیات،وضعیت ایستگاههای کاری و شرح فعالیتها و ثانیاً برای تهیه اطلاعات ورودی نظیر داده های زمان سنجی،تعمیرات و نگهداری و کنترل کیفیت و نرخ تولید روزانه مورد بررسی و بازدیدهای متوالی قرار گرفته است. برای نایل شدن به اهداف این پروژه از زبان شبیه سازی SLAM SYSTEM استفاده شده است. پس از راندن مدل،نتایج آن با استفاده از روشهای مدلسازی و فنون آماری متعدد، مورد تأیید،تصدیق واعتبار قرار گرفته است. در این مرحله عوامل کاهش نرخ تولید روزانه نظیر کمبود مواد اولیه یا مواد نیمه ساخته یا گلوگاههای سیستم مورد بحث قرار گرفته اند و مجموعه ای از گزینه های بهبوددهنده وضعیت تعادل خط و نرخ تولید ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها