تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر

نویسندگان

چکیده

از آنجاییکه انجام عملیات ماشینکاری قطعات حساس ساخته شده از چدن نشکن آستمر(ADI) امری پرهزینه و زمان بر است لذا کنترل تغییرات ابعادی این نوع قطعات جهت کاهش هزینه ماشینکاری از اهمیت بسزائی برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تأثیر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آلیاژی Ni-Cu-Mn سعی شده است علت این تغییرات ابعادی با توجه به اجزاء متشکله چدن نشکن توضیح داده شود. بدین منظور نمونه های استوانه ای شکل با ساختار ریختگی فریتی-پرلیتی تهیه و در دماهای 870 ، 900 و c? 920آستنیته و سپس در دمای c?315 آستمپر شدند. از میکروسکوپ الکترونی،نوری مجهز به آنالیز تصویری و پراش اشعه X برای توجیه و علت تغییرات ابعادی استفاده شد. نتایج حاصله نشان میدهد که با افزایش دمای آستنیته ابعاد چدن نشکن افزایش یافته که این افزایش ناشی از افزایش حجم زمینه(بدون گرافیت) و حجم حفرات اطراف گرافیت می باشد.

کلیدواژه‌ها