کنترل خازن متغیر در موتور القایی تکفاز به منظور تامین گشتاور زیاد با ضربان کم

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش بهینه ای جهت راه اندازی و کار دائم موتورهای القایی تکفاز بدون خازن راه انداز و کلید گریز از مرکز ارائه میشود که موجب حداکثر شدن گشتاور متوسط راه اندازی و حداقل شدن نوسانات گشتاور(گشتاور نوسانی) می گردد. در این گشتاورهای متوسط و نوسانی را برحسب ظرفیت خازن متغیر و سرعت موتور بدست آورده و سپس ظرفیت خازن(یا مدت زمان کلید زنی) مطلوب در هر سرعتی با توجه به روش بهینه سازی محاسبه می گردد. برای تغییر مقدار ظرفیت خازن کلید الکترونیکی موازی با آن برای مدت زمان مورد نظر اتصال کوتاه میشود تا یک خازن متغیر فراهم گردد. مقایسه نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی برتری رفتار موتور تحت این روش را در حالت راه اندازی و کار دائم نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها