تعیین سینتیک پلیمریزاسیون پلی یورتان و بررسی اثر نسبت اکی والان واکنشگرها و فیلر

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سینتیک واکنش پلی بوتادین دارای انتهای هیدروکسیل و تولوئن دی ایزوسیانات بررسی شده است. روش مورد استفاده برای تعیین میزان واکنش،روش تیتراسیون معکوس می باشد. چراکه در این روش افزودنیها مزاحمت چندانی ایجاد نمینمایند. بدلیل تکرار ناپذیری روش برای نمونه های پس از ژل، صرفاً نقطه ژل واکنش مورد بررسی قرار گرفته است. میزان پیشرفت واکنش در چهار دمای مختلف برای پایه پلیمری نگهدارنده ، بدون هیچ افزودنی،اندازه گیری شده و ثابت های سرعت معادله درجه دوم ظاهری بدست آمده است.در نمودارهای درجه دوم ظاهری،یک شکستگی ظاهر شده است که بدلیل موقعیتهای مختلف گروههای ایزوسیانات در تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) می باشد.
در ادامه کار،پارامتر نسبت پخت(R یا نسبت اکی والان NCO به OH) نیز تغییر داده شد،اما اثر تغییر این نسبت روی سرعت واکنش چندان محسوس نیست(R از 84/0 به 95/0 تغییر داده شده است). علاوه بر این اثر افزودنی پرکلرات آمونیوم(AP) نیز روی سیستم بررسی شده است. درصدهای پرکلرات آمونیوم و دانه بندی آن تغییر داده شده و چنین نتیجه گیری شده است که،هرچه میزان این افزودنی بیشتر باشد، میزان کاهش سرعت واکنش بیشتر خواهد بود وهرچه دانه بندی پرکلرات آمونیوم بزرگتر باشد، سرعت واکنش کمتر کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها