ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده

نویسندگان

چکیده

در این مقاله رفتار یک ورق با ضخامت متغیر و با لبه های مفصلی تحت تاثیر بارهای فشاری صفحه ای به کمک روش انرژی ،تفاوتهای محدود و المانهای محدود تحلیل گردیده و پارامترهای موثر در تعیین ظرفیت باربری ورق مورد بحث قرار می گیرند. این عوامل عبارتند از:موقعیت خوردگی در سطح ورق،سطح خورده شده و ضخامت ناحیه خورده شده ورق که با تغییر هر کدام از آنها تأثیر مربوطه در ظرفیت باربری ورق مطالعه گردیده و بحرانی ترین نوع خوردگی در یک ورق ارائه می گردد. برای این منظور در ابتدا بار بحرانی ورق که پارامتری اساسی برای تعیین باربری فشاری آن می باشد به کمک روش انرژی و تفاوت محدود بدست می آید. واضح است که خوردگی در ورق باعث تغییر موقعیت میان صفحه گردیده و صفحه مسطح به صفحه نامسطح تبدیل میشود بطوریکه ضخامت ورق در ناحیه خوردگی کاهش می یابد. بنابراین تغییر شکلهای عمود بر صفحه ورق ایجاد میشود ومتناسباً تنشهای خمشی اضافی را در ورق باعث می گردد. در این حالت با روش اجزاء محدود و به کمک نرم افزار ALGOR رفتار غیرخطی هندسی و مادی ورق ردیابی می گردد و تأثیر پیشرفت خوردگی در باربری ورق بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها