پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش اجزا محدود میدان سرعت در منطقه تغییر شکل در حین نورد داغ ورق تعیین می گردد و به کمک آن توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل و همچنین نیروی نورد پیش بینی میشود. آنالیز مورد استفاده قادر است اثر عوامل مختلف از قبیل دمای تغییر شکل ،کارسختی فلز،سرعت نورد،واصطکاک را برمیدان سرعت ارائه دهد. مقایسه نتایج بدست آمده از تئوری با نتایج آزمایش مربوط به نورد ورقهای فولادی نشان دهنده آن است که نتایج تئوری تطابق خوبی با نتایج عملی دارند.

کلیدواژه‌ها