سنجش مقادیر میکرو طلا به روش رسوبی و سنتز برخی اوراتها

نویسنده

چکیده

میتوان مقدار طلا را با دقت بسیار زیاد به صورت کمپلکس،آن تترافنیل ارسنیوم کلرید رسوب (C6H5)4As.AuCl4 با ضریب آنالیتیک 2728/0 FAU= تعیین کرد. از این روش برای اندازه گیری طلا در مقیاس میکرو میتوان استفاده کرد.دقت اندازه گیری در نمونه های 2/0 تا4 میلی گرم طلا برابر 4/0% تا 6/0% است. در انتهای مقاله بررسی تهیه اوراتهای خالص فلزات قلیایی و قلیایی خاکی و فلزات واسطه و نحوه تجزیه و ترمولیز آنها با ترموبلانس،آنالیز ترمیک دیفرانسیل و بالاخره بررسی IR انجام می گیرد.

*ضریب آنالیتیک(نسبت وزن اتمی طلا به وزن مولکولی تترافنیل ارسنیوم اوری کلرید است)
*ترمولیز (آنالیز ترموگراویمتری ATG با ترموبلانس
*تغییرات یک نمونه در حد میلی گرم را در جریان گرم شدن به سبب تبخیر یا تجزیه نمونه ثبت میکند)
*دستگاه آنالیز ترمیک دیفرانسیل ( تقریباً مشابه دستگاه ترموبلانس است با وزن کمتر و کاربریهای بیشتر)

کلیدواژه‌ها