روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نتایج آزمایش و پردازش اطلاعات برای تعیین انرژی شکست بین لایه ای در مواد مرکب اپوکسی شیشه تک جهته ارائه شده است. در انجام آزمایشات از نمونه های DCB استفاده شده و کلیه آزمایشات شامل آزمایشات خواص مکانیکی و آزمایشات شکست بر طبق آئین نامه استاندارد ASTM صورت گرفته است. روشهای مختلف پردازش اطلاعات برای تعیین انرژی شکست مود 1 مورد استفاده قرار گرفته است. مشاهده شده که دقت اندازه گیری ها بخصوص اندازه گیری طول ترک میتواند اثر زیادی در دقت انرژی محاسبه شده داشته باشد. روشی گسترش داده شده است که میتواند بدون استفاده از داده های آزمایشگاهی طول ترک، انرژی شکست را محاسبه نماید.این روش براساس شبیه سازی اجزای محدود رشد ترک در نمونه بوده و از اصول مکانیک شکست بهمراه تحلیل میزان رهای انرژی کرنشی بهره می برد. نشان داده شده است که روش مورد نظر میتواند هم برای تعیین انرژی شکست بطور کاربردی و هم برای محک زدن نتایج آزمایش DCB بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها