بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد اعضای خمشی بتن مسلح بهسازی شده با تحت فشار قرار دادن منطقه برش بحرانی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ، تقویت تیرهای بتن مسلح با محصور شدگی منطقه برش بحرانی بصورت آزمایشگاهی و تئوریک مورد بررسی قرار گرفته است.محصوریت بوسیله اعمال نیروی پس فشردگی قائم در منطقه برش بحرانی با بکارگیری نبشی،بولت و صفحه انجام گرفته و آزمایش و بارگذاری تیرها شامل حالات(1) بارگذاری تیر تا ایجاد ترک برشی اصلی،سپس تقویت تیر و ادامه بارگذاری تا شکست کامل،(2) تقویت تیر از ابتدا و بارگذاری تا شکست کامل،و(3) بارگذاری تیر تقویت نشده تا شکست کامل ، میشود. تأثیر پارامترهای متفاوتی شامل مقاومت بتن، طول دهانه برش،مقدار آرماتور طولی کششی،مقدار نیروی پس فشردگی،حالت تقویت واستفاده از صفحه سراسری در تقویت منطقه برش، با آزمایش 24 تیر بررسی شده است. نتایج آزمایشها نشان میدهند که در حضور نیروی پس فشردگی نسبتاً پایین(f? c 04/0) ناشی از تقویت، مقاومت برشی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و مود شکست تیرها از برشی به خمشی تغییر یافته و شکستی نرم فراهم می آید. همچنین با این مقدار پس فشردگی ضمن تضمین خمشی نرم، تأثیر دیگر پارامترها روی مقاومت ونرمی تیرها محدود است. محاسبات انجام شده براساس تئوری موهر نیز نشان میدهد که این روش تقویت برش در تیرها، بسیار مؤثر است وشکست شکل ناپذیر خمشی در تیرهای فاقد خاموت را ایجاد میکند.

کلیدواژه‌ها