مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق راکتور سنتز اوره توسط معادله UNIQUAC در شرایط دما و فشار بالا شبیه سازی شده است. استفاده از این معادله در شرایط دما وفشار بالا شبیه سازی شده است. استفاده از این معادله در شرایط دما و فشار بالا جواب قابل قبولی را ارائه میدهد. مدل توسعه داده شده جهت شبیه سازی راکتور براساس مدل ریاضی تانکهای همزن دار سری و پشت سر هم می باشد. با استفاده از شبیه سازی راکتور، پارامترهای مؤثر بر میزان تبدیل دی اکسید کربن و تولید اوره بررسی شده است. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های عملیاتی راکتور اوره مجتمع پتروشیمی خراسان ونتایج بدست آمده از منابع مقایسه شده است. این مقایسه صحت نتایج و دقت مناسب مدل انتخابی را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها