دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 1077، آذر 1381 (77)