اثر حرارت و آلاینده های(Mg++ , Ca++) روی گل پلیمری PHPA,XC در شرایط واقعی چاه

نویسندگان

چکیده

با توجه به پیشرفت علوم به ویژه تکنولوژی گل حفاری و نیز هزینه های زیادی که در آنها صرف میشود،بهینه سازی و کنترل خواص سیالیت گل های حفاری جهت افزایش راندمان گل حفاری و کاهش هزینه های مربوطه با توجه به پیشرفت علوم بویژه مواد جدید و درک بهتر فرایند حفاری و همچنین قابلیت مدل سازی فیزیکی و کامپیوتری امری ضروری می باشد. مشخصات فیزیکی وکارآیی گلهای متداول در حفر چاههای عمیق تحت دما و آلاینده های زیاد تغییر نموده و گل قادر به انجام وظایف اصلی در حمل مواد حفر شده نمی باشد، جهت تصحیح این خواص میتوان از راههای مختلفی استفاده نمود و یکی از روشهای بهبود خواص گلها استفاده از پلیمرها در گل حفاری می باشد. در این مقاله تأثیر دو نوع پلیمر PHPA,XCبر رفتار رئولوژیکی و فیزیکی گل پایه آبی و تاثیر دما بر روی گل بنتونیتی و گلهای پلیمری(تهیه شده با آبهای مختلف)وهمچنین تأثیر دو نوع آلاینده CaCO3 و MgSO4 (که اصولاً همراه با آب دریا هستند و یا از طریق سیمان کاری چاه و سازندها وارد گل می شوند) بر رفتار و خواص گل مذکور مورد مطالعه قرار می گیرد. برای ایجاد شرایط واقعی چاه و امکان اعمال فشار و دمای بالا،از دستگاه سنج دوارFann مدل C50 در آزمایشات رئولوژی استفاده شده است.

نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان میدهد که پلیمرهای PHPA,XC در مقابل نمکهای محلول در سیستم ایجاد گرانروی کرده و در برابر انواع آلودگی ها مقاوم می باشند و در سرعت برشی بالا،مشخصات اولیه گرانروی را حفظ می نمایند. همچنین افزایش دما در گل بنتونیتی باعث افزایش تنش برشی و در گلهای پلیمری PHPA,XC باعث کاهش آن می گردد و فقط در گل پلیمری XCتهیه شده با آب نمک اشباع تغییرات گرانروی از روند مشخصی تبعیت نمی کند.

کلیدواژه‌ها