تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ، روشی جهت تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی ها براساس قضیه مرز بالای روش آنالیز حدی ارائه شده است. مکانیسمی متشکل از بلوکهایی با حرکت انتقالی در نظر گرفته شده و با ایجاد یک میدان سینماتیکی قابل قبول،کار نیروهای داخلی در امتداد صفحات ناپیوستگی سرعت و همچنین کار نیروهای خارجی جهت کاربرد قضیه مرز بالا محاسبه شده است. مکانیسم متناظر با کمترین جواب مرز بالا با بهینه ساختن شکل بلوکها بدست می آید . نرم افزار تهیه شده براساس این روش میتواند جهت محاسبه ضریب ایمنی شیروانی ها و محاسبه بار حدی شالوده ها در مسائل سه بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها