بررسی توانایی سازمان دهی ادراکی در استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی

نویسندگان

چکیده

استخراج خطوط مستقیم اغلب به عنوان یک مسئله مهم در آنالیز تصاویر بکار می رود. این موضوع در علوم مختلف از جمله بیلنایی کامپیوتر،پردازش تصاویر،سنجش از دور و فتوگرامتری که به نحوی با آنالیز تصویر مواجه می باشند مطرح است. در فتوگرامتری،با گسترش سیستمهای فتوگرامتری رقومی از اوایل دهه 80 تاکنون ، تهیه نقشه های ارتفاعی بطور چشمگیری موفقیت آمیز بوده است. ولی به علت طبیعت بسیار پیچیده تصاویر هوایی و فضایی از زمین،عملیات استخراج اتوماتیک عوارض مسطحاتی نظیر راهها، ساختمانها و غیره جهت تهیه نقشه مسطحاتی هنوز با مشکلات زیادی مواجه است. لذا استخراج خطوط مستقسم یکی از قسمتهای مهم کار می باشد. در این مقاله براساس توانایی سازمان دهی ادراکی روشی برای استخراج قطعه خطوط مستقیم تصاویر هوایی پیشنهاد شده است. مطابق روش پیشنهاد شده،در مرحله اول تصویر اصلی با سطح خاکستری است به تصویر دو-دویی تبدیل می گردد. در مرحله دوم تصویر دو-دویی پس از عمل برچسب گذاری و کدگزاری زنجیره ای به عوارض تشکیل دهنده آن که دارای ساختار مشخص می گردنند تجزیه می گردد.براساس براساس توانایی سازمان دهی ادراکی در مرحله سوم قطعات خطوط از عوارض ساختار یافته استخراج می گردند. به علت نویز قطعه خطوط استخراج شده کوچک می باشند که در آخرین مرحله این قطعه خطوط به خطوط بزرگتر دسته بندی می شوند. روش ارائه شده روی تصاویر هوایی منطقه کیش با مقیاس 10000/1 مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها