مدولاسیون وفقی با آشکار سازی همدوس برای سیگنالهای DS/CDMA در کانالهای مخابرات سلولی

نویسندگان

چکیده

از آنجا که کانالهای مخابرات سلولی دارای طبیعتی تغییرپذیر با زمان میباشند،با استفاده از کدهای متداول با نرخ بیت ثابت نمیتوان به طراحی مطلوبی برای سیستم دست یافت. این کانالها در اکثر مواقع دارای کیفیت قابل قبولی هستند ولی در لحظات کوتاهی دچار محوشوندگی شدید(با تغییرات کند و انتخاب فرکانسی) میگردند. لذا در این مقاله،برای مقابله با چنین وضعیتی از مدولاسیون وفقی با آشکارسازی همدوس برای سیگنالهای طیف گسترده DS/CDMAاستفاده شده است. در سیستم پیشنهاد شده ، برای حفظ کیفیت انتقال ، نرخ ارسال و دریافت براساس وضعیت کانال(مقدار متوسط قدرت سیگنال به مجموع قدرتهای تداخل ونویز) تعیین میشوند. برای انجام اینکار،ابتدا گیرنده براساس تخمینی که از شرایط کانال در اختیار دارد نرخ جدید را تعیین میکند و سپس این اطلاعات را در اختیار فرستنده قرار میدهد تا نرخهای ارسال و دریافت هماهنگ گردند. بدین ترتیب سیستم پارامترهای خود را بر وضعیت کانال منطبق خواهد کرد. در ادامه، روابط ریاضی برای عملکرد سیستم مذکور استخراج و با نتایج شبیه سازی مقایسه میگردند و نهایتاً نشان داده خواهد شد که با استفاده از این سیستمها علاوه بر بهبود عملکرد میتوان به راندمان انتقال بیت بالاتری دست یافت.

کلیدواژه‌ها