روش های ابتکاری جدید برای مسایل تعیین اندازه انباشته پویای تک مرحله ای چندمحصولی با محدودیت ظرفیت ، همراه با امکان انتقال راه اندازی ها به پریودهای آتی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مساله تعیین اندازه انباشته پویای تک مرحله ای چندمحصولی با محدودیت ظرفیت همراه با امکان انتقال راه اندازی ها به پریود بعد،که بطور خلاصه از آن تحت عنوان CLSPSC نام برده می شود مورد نظر میباشد ابتدا فرموله بندی مسالهCLSPSC در قالب یک مدل برنامه ریزی مخلوط با اعداد صحیح ارائه شده و سپس الگوریتم های ابتکاری برای حل این مساله که از سه بخش اصلی تعیین اندازه انباشته،تامین شرط موجه بودن جواب و روش انتخاب محصول برای انتقال راه اندازی به پریود بعد تشکیل میشود،تشریح شده است. برای الگوریتم های ابتکاری پیشنهادی نرم افزاری با زبان برنامه نویسی C++ نوشته شده است . نتایج محاسباتی حاصل از حل مسایل نمونه کارایی چشمگیرروش را در به دست آوردن جواب های مناسب و با سرعت بالا نشان میدهد،به گونه ای که به راحتی امکان حل مسایل واقعی بزرگ توسط کامپیوترهای شخصی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها