طراحی یک استراتژی کنترلی سیستم تعلیق فعال به کمک روش کنترل ناخطی مد لغزان

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش یک قانون کنترلی مبتنی بر روش مد لغزان برای سیستم تعلیق الکترو-هیدرولیکی توسعه داده شده است. در استخراج این قانون از مدلسازی سیستم هیدرولیکی شامل دینامیک شیر به همراه عملگر استفاده شده است. در این پژوهش برای نصف خودرو،با در نظر گرفتن سیستم هیدرولیک،کنترلر به گونه ای طراحی می شود که شتاب و تغییر مکان قائم و دورانی به سمت صفر میل نماید. لذا ولتاژ ورودی به شیر طوری تعیین می شود که با تحریک اسپول شیر موجب اعمال نیرویی از عملگر به جرم معلق شود،به گونه ای که شتاب و تغییر مکان قائم و زاویه ای جرم معلق به سمت صفر میل می نماید . مقایسه پاسخ سیستم فعال و نافعال برای نصف خودرو نشان میدهد که کنترلر با کنترل تغییر مکان وشتاب قائم و دورانی موجب افزایش راحتی سفر میشود. همچنین میزان مقاوم بودن کنترلر بررسی ونتایج نشان میدهد که در آنها نیروی اعمال شده از سیستم هیدرولیک به عنوان ورودی در نظر گرفته میشود ورودی سیستم،ولتاژ ورودی به شیر در نظر گرفته شده است. این امر ضمن منتج شده به نتایج دقیق تر زمینه کاربرد صنعتی نتایج حاصل را نیز فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها