بررسی استحکام باقیمانده فشاری یک ساختار گلاس/اپوکسی تحت ضربه های کم سرعت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر تخریب ناشی از ضربه های کم سرعت بر کاهش فشاری نمونه هایی یا سه ابعاد متفاوت بررسی شده است. با استفاده از مدل های تحلیلی وعددی رفتار نمونه ها شبیه سازی گردید. سپس توسط یک مطالعه آزمایشی،صحت جواب های مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های مذکور در ابتداء تحت ضربه هایی با شرایط یکسان و سپس تحت بار استاتیکی فشاری قرار گرفتند تا بتوان مقدار کاهش استحکام فشاری آنها را اندازه گیری کرد . نتایج آزمایشات نشان دهنده این مطلب است که در شرایط ضربه یکسان با افزایش ابعاد نمونه ها، سطح تخریب آنها کاهش می یابد ومتعاقباً کاهش استحکام کمتری نیز در آنها مشاهده می شود. با افزایش ابعاد نمونه ها،حد آستانه کاهش استحکام افزایش می یابد. بطوریکه با افزایش ابعاد،قطعات در مقادیر بیشتری از انرژی ضربه، نشانه هایی از شروع کاهش استحکام فشاری را از خود نشان میدهند. بنابراین در شرایط واقعی که ابعاد صفحات به مراتب بزرگتر است انتظار می رود که کاهش استحکام کمتری داشته باشیم.روش هرتز برای اندازه گیری نیروی ناشی از ضربه تعمیم داده شد و سطح تخریب ناشی از ضربه نیز توسط مدل تحلیلی محاسبه گردید. سپس بااستفاده از تغییر خواص مکانیکی در ناحیه تخریب شده ناشی از تخریب در مدل اجزاء محدود وبا اعمال بار فشاری،استحکام باقیمانده صفحه کامپوزیتی شبیه سازی گردید. نتایج بدست آمده از مدلسازی توافق خوبی را با نتایج خوبی را با نتایج آزمایشی نشان میدهد .

کلیدواژه‌ها