دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 392، اسفند 1381 (78) 
بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها

نازنین سادات قدسی پور؛ سید مجتبی صدر عاملی؛ محمدرضا امیدخواه