طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مراحل طراحی یک سیستم آایه فازدار اولتراسوند و نتایج عملی آن ارائه می گردد. با گرم نمودن بافت های سرطانی می توان آنها را در حین تقسیم سلولی تجزیه نمود. روشهای متعددی جهت گم نمودن بافت های سرطانی مطرح گردیده اند که از ان استفاده از امواج اولتراسوند می باشد. جمله آرایه ها ابزاری جهت متمرکز نمودن انرژی اولتراسوند می باشند. در این تحقیق علاوه بر مراحل طراحی و ساخت آرایه های فازدار خطاهای موثر بر این سیستم نیز مورد بررسی قرار گرفته و روشهایی نیز در جهت کاستن از این خطاها ارائه می گردد. این سیستم در سه حالت بدون فیدبک با فیدبک ولتاژ و با فیدبک فاز مورد آزمایش قرار گرفت و مشاهده گردید که در حالت استفاده از فیدبک فاز می توان به بهترین پاسخ دست یافت.

کلیدواژه‌ها