بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با مروری بر روابط تحلیلی – فرمولاسیون ریاضی حاکم بر ریژنراتورهای دوار و مطالعات آزمایشگاهی انجام شده به بررسی پارامترهای موثر بر ریژنراتورهای دوار و بهینه سازی راندمان حرارتی سیستم پرداخته می شود. اثر این پارامترها در سیستم آزمایشگاهی موجود که برای اولین بار در ایران ساخته شده است به روش طراحی آزمایشها بررسی شده و با استفاده از تابع راندمان حرارتی سیستم که بر اساس متغیرهای موثر بدست آمده است بهینه سازی پارامترهای یک سیستم ریژنراتور دوار در مقیاس آزمایشگاهی که معمولا در سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گییرد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها