محاسبه همبستگی شبکه Gmn – شبکه ای با ماکسیمم همبندی

نویسنده

چکیده

برای هر عدد صحیح ثابت m و n. 1+ m>n رده ای از گرافهای Gmn را در نظر می گیریم که آنها با تعداد یالهای مینیمم –n همبند باشند. گرافهای Gmn مثالهای خوبی برای شبکه هایی با ماکسیمم همبندی هستند. این خاصیت آنها را برای طراحان شبکه مفید می سازد و از این رو جالب است که پارامترهای پایداری شبکه ها را روی این گرافها مطالعه کنیم. در این مقاله با استفاده از پارامتر همبستگی به محاسبه شبکه Gmn در حالتی می پردازیم که m زوج و n فرد باشد.

کلیدواژه‌ها