محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری و تجزیه تحلیل تابع تبدیل یک ترانسفرماتورتنها روش شناخته شده برای پی بردن به وجود تغییر شکل مکانیکی سیم پیچها درجهت شعاعی و با جابجایی محوری است مدل سازی چنین عیبهایی و محاسبه تابع تبدیل توسط مدل منجر به شناخت دقیقتر از رفتار سیم پیچ شده و می تواند در تشخیص سریعتر عیب کمک نماید.
به کمک یک ترانسفرماتور آزمایشگاهی متشکل از یک سیم پیچ بشقابی mva , 10 1/2و یک پیچ لایه ای 400v 1/2 mva تغییر شکل مکانیکی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است توابعع تبدیل ترانسفرماتورمذکور در حالتهای مختلف توسطمدل مشروح محاسبه شده اند مقایسه نتایح محاسباتی و اندازه گیری شده نشان می دهد که مدل مشروح دارای قبابلیت لازم برای شبیه سازی عیبهای سیم پیچها بوده و روش پیشنهادی برای محاسبه پارامترهای مدل دقت مطلوب را دارا است.

کلیدواژه‌ها