استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی

نویسندگان

چکیده

تولید نسبتا بالای سالانه برنج در کشور سبب جمع آوری مقدار زیادی سبوس برنج می گردد. این واقعیت سبب شد تا تحقیقاتی بر روی سبوس انواع مختلف برنج جهت تهیه روغن که یک ماده با ارزش و مورد نیاز کشور ایران است انجام شود. در این تحقیق استخراج روغن از چند واریته مختلف سبوب برنج که از شمال و جنوب ایران جمع آوری شده بود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بین نمونههای جمع آوری شده از نقطه نظر مقدار کل روغن و کیفیت آن از لحاظ خوراکی و یا صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس قدرت حلالیت و قابلیت دسترسی به حلال نرمال هگزان به عنوان حلال مناسب انتخاب شد و جهت جداسازی روغن از حلال از دستگاه تبخیردوار در خلاء استفاده گردید. آنالیز انجام شده بر روی روغن نشان داد که درصد اسید اولئیک بیشتر از دیگر اسیدهای چرب می باشد. اندازه گیری pH عدد یدی و عدد صابونی بر روی روغن های استخراج شده انجام گرفت و پس از رنگ زدایی بوسیله کربن فعال و یا خاک رنگبر محصول خالص شد. بر اساس نتایج و یافته های ما میزان روغن بدست آمده از نمونه های شمال بیشتر از نمونه های تهیه شده از قسمتهای جنوب ایران بود. مقدار کل روغن بدست آمده از نمونه ها بین 1.2 تا 5.3 درصد بود. بنابراین سبوس برنج میتواند به عنوان یک منبع دیگر تهیه روغن خوراکی مورد توجه قرار گیرد که ممکن است در ساخت محصولات خوراکی و افزودنیهای خوراکی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها