بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان

نویسنده

چکیده

کلرور فریک و آلوم دو ماده منعقد کننده برای حذف مواد آلی و کدر کننده آب محسوب می شوند. قدرت انعقاد و محدود pH مناسب در مورد کلرور فریک خیلی بیشتر از آلوم است. از لحاظ قیمت هم کلرور فریک ارزانتر از آلوم است. اما نگرانی در مورد استفاده از کلرور فریک خورندگی شدید آنست که باعث می شود استفاده از آن با تامل بیشتر صورت گیرد.
در این تحقیق استفاده از این دو ماده منعقد کننده برای حذف مواد آلی کربن دار در آب اصفهان و آب سنتز شده مورد توجه قرار گرفته است سرعت خوردیگ فلز مس در آب سنتز شده حاوی کلروفرم برای تنظیم مواد آلی کربن دار در غلظت های مختلف از هر یک از این دو ماده منعقد کننده در سه pH ارزیابی شده است. همچنین سرعت خوردیگ مس در آب اصفهان با غلظتهای مختلف از هر یک از این دو ماده منعقد کننده بررسی گردیده است. نتایج نشان دادند که در آب با pH = 6.5 غلظت بهینه برای کلرور فریک 3ppm که معادل با 6ppm از آلوم است. در pH=7.5 غلظت بهینه از کلرور فریک 6ppm است که معادل با 12ppm از آلوم است . در pH=9 غلظت بهینه از کلرور فریک 12ppm است که معادل با 24ppm از آلوم می باشد. منظور از غلظت بهینه غلظتی است کهس رعت خوردگی مس در آب مساوی و یا حتی کمتر از غلظت معادل آن از آلوم باشد. در آب اصفهان در pH=7 غلظت بهینه برای کلرور فریک 5ppm است که معادل با 10ppm از آلوم است.

کلیدواژه‌ها