بررسی الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی نیتریت سدیم برخوردگی فولاد کربنی در محلول مشابه بتن

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نیتریت سدیم بعنوان یک بازدارنده آندی بر روی خوردگی آرماتورهای فولادی مورد استفاده در سازه های بتنی می باشد. برای این منظور از روش پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک سیکلی بر روی نمونه های فولادی در محلول مشابه حفرات بتن استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمایشات الکتروشیمیایی نشان داد که حضور نیتریت سدیم در محلول مشابه بتن حاوی یون کلراید بطور قابل توجهی باعث افزایش پتانسیل جوانه زنی حفرات به مقادیر مثبت تر گردیده و این امر باعث به تاخیر افتادن جوانه زنی حفرات می گردد در حالی که پتانسیل ترمیم حفرات با افزایش غلظت نیتریت سدیم در ابتدا افزایش و سپس تقریبا ثابت باقی می ماند بطوری که هیچگاه با پتانسیل جوانه زنی حفرات برابر نخواهد شد. این موضوع بیانگر آن است که در حضور یون نیتریت حفرات تشکیل شده روی سطح فلز بطور کامل ترمیم نخواهد شد. همچنین سطح نمونه ها بعد از انجام پلاریزاسیون سیکلی بمنظور تائید نتایج حاصل آزمایشات الکتروشیمیایی مورد بررسی های میکروسکوپی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها