بررسی تولید اتیل استات با سیستم تقطیر واکنشی به روش هموتوپی

نویسندگان

چکیده

واحدهای جداسازی یکی از واحدهای مهم در صنایع شیمیایی می باشند و از مهم ترین قسمت در واحدهای جداسازی برج های تقطیر می باشد. با توجه به پیشرفت صنایع شیمیایی به منظور بهینه سازی فرایندهای شیمیایی سیستم های تقطیر واکنشی در چند دهه اخیر مطرح شده و پیشرفت های خوبی نز داشته است. به منظور بررسی یک سیستم تقطیر واکنشی لازم است معادلات Mass & Equilibrium equation Summation of rate , Energy balance (معادلات MESH) را حل کرده با حل این معادلات می توان آنالیز اجزای مولی دما و فشار در هر سینی را محاسبه نمود. حل معادلات فوق به علت طبیعت غیر خطی آنها بسیار مشکل می باشد. به همین علت روشهای عددی مطرح گردیده و روز به روز گسترش یافته که این روشها هر کدام اشکالات مختص به خود را دارا می باشند . روش Homotopy Continuation یکی از روشهایی است که بر اساس مفاهیم پیوستگی تعریف گردیده است و یکی ا راههای استفاده از این روش استفاده از تابع Homotopy می باشد. در این پروژه یک مثال خاص با این روش تحت بررسی قرار گرفته و جوابهای بدست آمده با جوابهای بدست آمده از نرم افزار شبیه سازی Chemcad نسخه 5.0 مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها