بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری

نویسندگان

چکیده

معادلات دینامیکی تیر دو سر مفصل که یک تکیه گاه آن می تواند در امتداد تیر حرکت آزاد داشته باشد و جرمی متمکز د وسط آن قرار گرفته و به صورت متناوب با حرکت تکیه گاهش تحریک می شود یک معادله دیفرانسیل غیر خطی معمولی است که حل صریح برای آن وجود ندارد.و در این مقاله پس از استخراج معادلات حرکت شرایط وجود جواب با استفاده از تابع گرین و قضایای نقطه ثابت مورد بررسی قرار گرفته و وجود جواب هارمونیک به اثبات می رسد. همچنین با توجه به ساختا معادلات دیفرانسیل حرکتی وجود پاسخ نوسانی مستقلا بررسی شده که شرط وجود جواب پریودیک مستقلا بدست خواهد آمد. با این تحلیل امکان پیش بینی اینکه جواب به سمت صفر میل می نماید و یا اینکه پریودیک خواهد بود فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها