ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی

نویسندگان

چکیده

برای تعیین عمر خستگی اتصالات در سازه هایی که تحت اثر بارهای تکراری قرار دارند،نیاز به تعیین ضرایب تمرکز تنش می باشد. تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه اتصالات چند صفحه ای مقاطع مستطیلی صورت گرفته است. بطوریکه روش متداول طراحی خستگی این اتصالات براساس بررسی صفحه ای این اتصالات و استفاده از بیشترین ضریب تمرکز بدست آمده اتصال صفحه ای معادل می باشد، لذا در این مقاله اتصال به روش اجزاء محدود و اثر عضو مهاری خارج از صفحه ای در ضرایب تمرکز تنش اتصالات چند صفحه ای TTوXX ساخته شده از مقاطع مستطیلی توخالی بررسی میشود. در ادامه تاثیر پارامترهای مختلف در ضرایب تمرکز تنش اتصالات چند صفحه ای TTوXX بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها