مدلسازی و شبیه سازی انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مدلسازی موتور القایی قفس سنجابی تحت شرایط نامتقارنی سیم پیچی استاتور انجام گرفته است . این شرایط نامتقارنی بر اثر رخ دادن اتصال کوتاههایی در سیم پیچی استاتور بوجود می آیند. مدلسازی ماشین براساس روش تابع سیم پیچی اصلاح شده صورت گرفته است . به نحوی که تمام هارمونیکهای فضایی (مکانی) موجود در ماشین در مدلسازی لحاظ شده است. خطاهای مدلسازی شده در این مقاله، خطای حلقه به حلقه،خطای کلاف به کلاف و خطای فاز به فاز می باشد. در این مقاله یک موتور3hp بنحو خاصی سیم بندی شد بطوریکه انواع خطاهای استاتور قابل پیاده شدن روی موتور بود. نتایج آزمایشات عملی انجام شده بر روی این موتور صحت روش مدلسازی و شبیه سازی ونتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی را تأیید می نماید .

کلیدواژه‌ها