ارزیابی ضرایب بار مایل و بار نامحوری در ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک مدل الاستیک-پلاستیک با معیار موهر کولمب

نویسنده

چکیده

در این مقاله،نتایج محاسبات حاصل از اجرای یک برنامه اجزای محدود مبتنی بر مدل الاستیک-موهر کولمب به منظور تعیین ضرایب کاهش ظرفیت باربری خاک به علت بار نامحوری و بار مایل ارائه می گردد. در این مطالعه،وضعیت خاک صرفاً چسبنده(در حالت بی وزن)و خاک صرفاً اصطکاکی (خاک وزین و Y?0)بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و در هر مورد برای مقادیر انتخابی مشخصی از زاویه اصطکاک داخلی خاک،ظرفیت باربری نهایی(وضعیت تسلیم خاک)به دست آمده است ، آنگاه نسبت به مقدار حاصل از وضعیتهای بار مایل در هر مقدار معین از زاویه میل بار،با مقدار بار نهایی مربوط به بار قائم تعیین شده است و به عنوان iy یا ic نشان داده شده است. همینطور در حالتهای مختلفی از نامحوری بودن بار(e=B/12 , B/6) محاسبات مشابهی انجام گرفته و نتیجه حاصل برای بار تسلیم با مقدار متناظر با بار تسلیم شرایط بار محوری مقایسه گردیده و نسبت آن به عنوان iey و iec ارائه شده است. مقادیر حاصل از این محاسبات نشان میدهد که این مقادیر- نسبت به ارقام حاصل از تئوریها به نتایج تجربی نزدیکترند و با توجه به سهولت تغییر شرایط فیزیکی و هندسی محیط مورد بررسی و نیز امکان تغییر مشخصات خاک، میتوان به کارآیی این گونه برنامه ها برای بررسی رفتار خاکهایی که از این مدل تبعیت میکنند اطمینان نمود. همچنین نتیجه های محاسبات نشان میدهد که تغییرات بعضی از این ضرایب تابعی از زاویه اصطکاک داخلی می باشد،در حالی که تئوریهای سابق این وابستگی را نشان نمیدهند.

کلیدواژه‌ها