طراحی بهینه برداشتهای مغناطیسی با توجه به اثر فاصله گیرنده نسبت به ساختار مدفون

نویسنده

چکیده

مطالعه حاضر بدنبال مطالعات قبلی که در ارتباط با طراحی شبکه برداشت در مطالعات معناطیسی صورت پذیرفته بود جهت نشان دادن اثر عمق دفن ساختارهای مورد تجسس در انتخاب فاصله نقاط برداشت انجام گرفته است. بدین منظور روی ساختارهای مدفون در محوطه ژئومغناطیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران پس از اندازه گیری میدان مغناطیسی اثر فاصله نقاط برداشت با تکیه بر مسئله آلیازینگ مورد تحلیل قرار گرفته و برای هر ساختار فاصله بهینه نقاط اندازه گیری مشخص شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که جهت تفسیر دقیق ساختارهای مدفون از دید مطالعات مغناطیسی بایستی فاصله5/0 تا 1 متر برای ساختار ورقه ای شکل 5/2 متر برای ساختار گسلی و 1 متر برای ساختار استوانه ای مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها