ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری

نویسندگان

چکیده

ترکیب اطلاعات سنسوری یکی از موضوعات مطرح پژوهشی در کاربردهای مختلف از جمله رباتیک است . در این مقاله مفهومی نوین برای تعمیم روش شناخته شده بیزین برای منابع مستقل اطلاعات معرفی میگردد. بدلیل تنوع وسیعی که در تعریف این اندازه وجود دارد فرمولهای متعددی برای ترکیب مقادیر احتمال مدل شده از عدم قطعیت موجود در اطلاعات سنسوری حاصل میشود. تطابق موجود بین رفتار روش ترکیب پیشنهادی با نتایجی که ذهن بشری انتظار دارد ، ونیز خروجی فرایند ترکیب با روش پیشنهادی،مورد بحث قرار گرفته اند. فرایند شناسایی و نگاشت محیط با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسورهای مادون قرمز روی ربات Khepera پیاده سازی عملی شده است. نگاشتهای حاصله بعنوان ورودی به الگوریتم مسیریابی A اعمال شده اند و متناظر با هر نگاشت محیط و یک زوج نقاط شروع و پایان،مسیری بهینه برای ناوبری تولید شده است. برای هر یک از مسیرهای حاصله دو مشخصه در نظر گرفته و محاسبه شده اند که عبارتند از طول مسیر و ضریب امنیت آن. نتایج نگاشت محیط و مسیریابی نشان میدهند که با استفاده از روش پیشنهادی ترکیب اطلاعات، نگاشتهای متنوع تر و مفیدتری از محیط و در نتیجه آن، مسیرهای مناسبتری برای ربات جهت پیمودن در محیط حاصل میشوند مهمتر آنکه نتایج بخوبی نشان میدهند که بسته به انتخاب تابع اندازه شبه اطلاعات،نوعی توازن بین کوتاهی و امنیت مسیرهای منتجه از نگاشت حاصله از ترکیب اندازه های مورد نظر وجود دارد که بسته به کاربرد ، میتوان یکی را به قیمت تنزل دیگری بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها